Tập 8  nầy tập hợp ba bức tranh xé dán giấy cùng một đề tài  :Trăng , bức thứ ba không phải tranh dán giấy  mà tranh vẽ trên vi tính

Make a Free Website with Yola.